publikacje

I. Książki autorskie i współautorskie


Jakub Niedbalski (2023) "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Tożsamościowy wymiar samostanowienia i (nie)zależności w kontekście życia rodzinnego", Wydawnictwo UŁ, Łódź


Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2020) "Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych. Wybrane funkcje NVivo", Wydawnictwo UŁ, Łódź. (pobierz)


Jakub Niedbalski (2019) "Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej", Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Jakub Niedbalski (2018) "Wprowadzenie do komputerowe analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS", Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Jakub Niedbalski (2017) "Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości", Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Jakub Niedbalski (2016) "Status prawny i społeczny pracownika socjalnego. Zarys problematyki", Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Jakub Niedbalski (2015) "Living and Working in a Social Welfare Home in Poland A Sociological Study on the Interaction of Personnel with Mentally Handicapped Charges" (zobacz)


Jakub Niedbalski (2014) "Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. ", Wydawnictwo UŁ (zobacz), książka dostępna w czytelni ibuk


Jakub Niedbalski (2013) "Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi", Wydawnictwo UŁ (zobacz)
książka dostępna w czytelni ibuk


Jakub Niedbalski (2013) "Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych", Wydawnictwo UŁ (zobacz)
książka dostępna w czytelni ibuk

II. Książki redagowane i współredagowane


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba i in. (2024) "Niepełnosprawność i praca", Wydawnictwo UŁ, Łódź (w przygotowaniu)


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba i in. (2023) "Niepełnosprawność i edukacja", Wydawnictwo UŁ, Łódź


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2021) "Wirtualizacja życia codziennego osób z niepełnosprawnościami", Wydawnictwo UŁ, Łódź (pobierz)


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2021) "Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje", Wydawnictwo UŁ, Łódź (pobierz)


Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba (2020) "Jak badać zjawisko niepełnosprawości. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością", Wydawnictwo UŁ, Łódź (pobierz)


Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) "Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce ", Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (2016) Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.


Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (2016) Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.


- (2014) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ (zobacz)

III. Redakcja i współredakcja czasopism naukowych


Jakub Niedbalski, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Dorota Żuchowska-Skiba (2024) "Nowe technologie a empowerment osób z niepełnosprawnościami", Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica (w przygotowaniu)


Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2023) Przegląd Socjologii Jakościowej, XVIII/3


Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Dorota Żuchowska-Skiba (2022) Societas/Communitas 1(33). Numer tematyczny poświęcony zagadnieniom przemocy wśród osób z niepełnosprawnościami.


Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2021) Przegląd Socjologiczny.


Jakub Niedbalski, Mariola Racław (2020) "Aktywność, podmiotowość, tożsamość – osoby z niepełnosprawnościami w społecznych przestrzeniach życia codziennego", Studia Humanistyczne AGH (3/2020 vol. 19) zobacz


Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2020) "Płeć w badaniach nad niepełnosprawnością", Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XVI, Numer 3 (31 sierpnia 2020) zobacz


Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski (2018) "Niepełnosprawność jako proces i społeczny konstrukt", Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XIV, Numer 3 (31 sierpnia 2018) zobacz


Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) " Poza wykluczeniem i marginalizacją.
Pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji", Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica, Numer 60.


- (2015) wspólnie z Izabelą Ślęzak "Changes in Human Life", Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XI, Numer 3 (31 sierpnia 2015) (zobacz)


- (2014) "Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo", Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom X, Numer 2 (31 maja 2014) (zobacz)

IV. Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

Aktualne publikacje zobacz

Niedbalski Jakub (2021) Rola sportu w procesie urzeczywistnienia idei integracji osób z niepełnosprawnościami. Pedagogika Społeczna nr 1-2 / 2021. 10.35464/1642-672X.PS.2021.1-2.15

Niedbalski Jakub (2021) Between (self-)exclusion and social integration - analyzing the process of reconstruction of identity of parents over the life cycles of a child with intellectual disability. Przegląd Socjologiczny, 3(70)

Niedbalski Jakub (2021) Managing Stigma—the Experiences of Parents of Children with Intellectual Disability. Polish Sociological Review 3(215): 387-404.

Niedbalski Jakub (2021) Life Strategies of the Parents of Children with Intellectual Disabilities in the Context of Mixed Social Situations. Qualitative Sociology Review, 17(1): 176-194.

Niedbalski Jakub (2020). Poza granicami wzroku. Uwagi na temat książki Kamila Pietrowiaka Świat po omacku. Kultura I Społeczeństwo, 64(4): 219-227.

Niedbalski Jakub (2020) Identity and the sense of subjectivity in parents of children with intellectual disabilities in the context of family life destabilization. Studia Humanistyczne AGH, 19(3): 157 - 176.

Niedbalski Jakub, Mariola Racław (2020) Aktywność, podmiotowość, tożsamość – osoby z niepełnosprawnościami w społecznych przestrzeniach życia codziennego, Studia Humanistyczne AGH, 19(3): 7-13.

Niedbalski Jakub (2020) The Trajectory of Suffering—Parents of Children with Intellectual Disability on the Future. Polish Sociological Review 209 (1): 95-116.

Niedbalski Jakub (2020) Conducting Qualitative Research in the Environment of People with Intellectual Disabilities: An Analysis of Adopting the Interpretative Paradigm and the Usefulness of the Grounded Theory Methodology. Culture and Education, 2(128), 56-78.

Niedbalski Jakub (2020) The Role of Sport in the Process of Negotiating Identity: Dealing with the Stigma of Disability by People with Acquired Bodily Dysfunctions. Qualitative Sociology Review, 16(4)

Niedbalski Jakub (2020) Macierzyństwo i ojcostwo w perspektywie podejmowania roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością. Przegląd Socjologii Jakościowej, 16 (3), 18-39.

Niedbalski Jakub, Racław Mariola, Żuchowska-Skiba Dorota (2020) Od redaktorów: W kierunku refleksyjności, inkluzyjności i różnorodności–znaczenie płci w studiach nad niepełnosprawnością. Przegląd Socjologii Jakościowej 16 (3), 6-16.

Niedbalski Jakub (2020) Dom Pomocy Społecznej – wczoraj, dziś, jutro. Rozważania na temat stanu obecnego i przyszłości. Wspólne Tematy, 3 (2020) 3-14.

Niedbalski Jakub (2019) Realizowanie ról rodzicielskich i konstruowanie tożsamości rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Studia Socjologiczne, 234 (3), 135-170.

Niedbalski Jakub (2019) Dom pomocy społecznej jako miejsce pracy. Analiza procesu stawania się opiekunem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przeglad Socjologii Jakosciowej 15 (3): 162-177.

Niedbalski Jakub (2019) Analiza procesu rekonstrukcji tożsamości osoby z nabytą dysfunkcją organizmu, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(44): 51-67.

Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2019) Use of Selected CAQDA Software Examples in a Research Project Based on the Grounded Theory Methodology, World Conference on Qualitative Research, 42-57.

Niedbalski Jakub (2018) Dylematy rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Charakterystyka reprezentowanych strategii „(nie)radzenia sobie” z „nieuchronną i „niepewną” przyszłością, "Societas/Communitas".

Niedbalski Jakub (2018) Dekonstrukcja tożsamości osoby z nabytą dysfunkcją ruchową organizmu – socjologiczna analiza procesu (nie)radzenia sobie z niepełnosprawnością, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo 41(3): 47-62.

Niedbalski Jakub (2018) Characteristics of Studies in an Environment of Persons with 1. Intellectual Disability—Ethical and Methodological Deliberations, "Polish Sociological Review", vol. 2(202), s. 279-298.

Niedbalski Jakub (2018) (Re)konstruowanie własnej (nie)pełnosprawności – przemiany w 2. sposobie percypowania siebie osoby z dysfunkcjami ciała uprawiającej sport, "Przegląd Socjologii Jakościowej", tom 14/3, s. 158-177.

Niedbalski Jakub (2018) Kulutra organizacyjna państowywch instytucji opiekuńczych na przykładzie domów pomocy społecznej dla osób starszych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(11): 423-437.

Niedbalski Jakub (2018) The Multi-Dimensional Influence of a Sports Activity on the Process 3. of Psycho-Social Rehabilitation and the Improvement in the Quality of Life of Persons with Physical Disabilities, "Qualitative Sociology Review", vol. 14/3, s. 68-85.

Niedbalski Jakub, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, (2018) Od redaktorów: W drodze ku 1. tożsamości – doświadczanie i (re)definiowanie niepełnosprawności, Przegląd Socjologii Jakościowej, s. 6-11.

Niedbalski Jakub (2017) "Organizacyjne (re)konstruowanie pojęcia niepełnosprawności w środowisku osób uprawiających sport", Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Nr 26/2017, s.102-118.

Niedbalski Jakub (2017) "Kultura organizacyjna domu pomocy społecznej jako przykład janusowego oblicza instytucji opiekuńczej", Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 11, część 3, ss: 323-334.

Niedbalski Jakub (2017) An analysis of institutional practices and pedagogical actions in sport of people with disabilities, "Kultura i Edukacja", 2(116), ss: 177-195.

Niedbalski Jakub (2017) Proces konstruowania ładu interakcji między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi sportowcami. Analiza zjawiska z perspektywy teorii symbolicznego interakcjonizmu, "Kultura i Społeczenstwo [Culture and Society]", 2/2017, ss: 153-168.

Niedbalski Jakub (2017) Proces stawania się mieszkańcem domu pomocy społecznej przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", 4/2017, ss: 57-77.

Niedbalski Jakub (2017) Istota i zróżnicowanie kultury organizacyjnej domów pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", 9(522)/2017, ss: 34-39.

Niedbalski Jakub, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", 60/2017, ss: 5-12.

Niedbalski Jakub (2017) From a qualitative researcher’s workshop the characteristics of applying computer software in studies based on the grounded theory methodology, "Przegląd Socjologii Jakościowej", tom XIII, nr 4, s. 46-61.

Niedbalski Jakub (2017) Wybrane instytucjonalne oraz prawno-administracyjne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce – zarys problematyki "Praca Socjalna" 1/2017, s. 94-112.

Niedbalski Jakub (2017) Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", 60/2017, ss: 127-144.

Niedbalski Jakub (2017) Analiza polskich rozwiązań systemowych w aktywizacyjnej i integracyjnej funkcji sportu osób niepełnosprawnych. Zarys problematyki, opracowanie, w którym ukazały się wyniki badań naukowych: Rynek Pracy , ss: 40-49.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak-Niedbalska (2017) Computer assisted qualitative data analysis software. Using the NVivo and Atlas.ti in the research projects based on the methodology of grounded theory, "Studies in Systems, Decision and Control", 71, ss: 85-94.

Niedbalski Jakub (2016) The Educational Role of Sport Practiced by People with Disabilities, "International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES)" 5(2), s. 101-110.

Niedbalski Jakub (2016) Konstuowanie ładu interakcji w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, "Polityka Społeczna", 4, s. 22-28.

Niedbalski Jakub (2016) „Wychodzenie z cienia” - analiza procesu ujawnienia i samoakceptacji własnej niepełnosprawności przez sport, „Kultura i Społeczeństwo” 3, s. 13-34.

Niedbalski Jakub (2016) Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza – rozważania na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną, „Studia Humanistyczne AGH” tom 15/4, s. 37-53.

Niedbalski Jakub (2016) Career patterns of disabled sportsmen - an analysis of the phenomenon from the perspective of symbolic interactionism, "Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo" 3(33), s. 19-35.

Niedbalski Jakub (2016) Legless Aphrodite” and “Hercules in a wheelchair” - about disabled women and disabled men practicing sport, “Przegląd Socjologii Jakościowej” tom XII, nr 4, s. 144-159.

Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2016) Dylematy etyczne i problemy metodologiczne w kontekście upowszechniania i archiwizacji danych jakościowych, „Rocznik Nauk Społecznych” tom 8 (44), nr 2, s. 223-241.

Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2016) Computer Analysis of Qualitative Data in Literature and Research Performed by Polish Sociologists, “Forum: Qualitative Sozialforschung” 17(3), s. 1-22.

Niedbalski Jakub (2016) Aktywizowanie przez sport jako sposób inkluzji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica", 56, s. 99-121.

Niedbalski Jakub. Ślęzak Izabela (2016) Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Using the NVivo and Atlas.ti in the research projects based on the methodology of grounded theory, [w:] Costa A.P, Reis L.P, Neri de Souza F., Mereira A., Lamas D.R. (red.), Computer Supported Qualitative Research, Springer

Niedbalski Jakub (2016) The Role of Sport in Preventing the Exclusion and Social Stigmatization of Disabled People in Poland, "Szkice Humanistyczne", XVI, 1-2(39), s. 175-189.

Niedbalski Jakub (2016) Charakterystyka relacji niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej z personelem placówki. "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" nr 1/2016, s. 108-129.

Niedbalski Jakub (2016) Jakości życia niepełnosprawnych niepełnosprawnych sportowców wyczynowych w aspekcie społeczno-kulturowym - ujęcie socjologiczne. "Quality in Sport" 1(5), s. 52-62.

Niedbalski Jakub (2015) Aktywność sportowa w życiu osób niepełnosprawnych fizycznie – analiza wzorów biografii, "Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo", 4/2015, s. 95-112.

Niedbalski Jakub (2015) Analiza mechanizmów odziaływania sportu na sytuację życiową osoby niepełnosprawnej – ujęcie z perspektywy socjologii interakcji. "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" nr 4/2015

Niedbalski Jakub (2015) Obraz sportu i niepełnosprawnego sportowca w autodeskrypcji zamieszczanej na stronach i blogach internetowych. "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania", nr III/2015(16), s. 97-119.

Niedbalski Jakub (2015) The process of becoming an active disabled person – the psycho-social mechanisms of sport’s influence on physically disabled individuals. Polish Sociological Review nr 4(192), s. 531-550.

Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2015) Changes in human life. "Przegląd Socjologii Jakościowej" XI/3, s. 6-13.

Niedbalski Jakub (2015) The role of sport in the reconstruction process of the identity of a person with an acquired body dysfunction. "Przegląd Socjologii Jakościowej" XI/3, s. 26-45.

Niedbalski Jakub (2015) Przemiany percepcji własnego ciała przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną uprawiające sport. "Studia Socjologiczne" nr 3(218), s. 221-240.

Niedbalski Jakub (2015) Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medialnym w Polsce. "Przegląd Socjologii Jakościowej", XI/2, s. 130-159.

Niedbalski Jakub (2015) Sport jako narzędzie aktywizacji i społecznej integracji osób z niepełnosprawnością fizyczną, "Problemy Polityki Społecznej", 28(1), p. 101-118

Niedbalski Jakub (2014) Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej, "Przegląd Socjologii Jakościowej", X/1, ss: 60-80, ISSN: 1733-8069, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014) CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych , "Przegląd Socjologii Jakościowej", X/1, ss: 6-11, ISSN: 1733-8069, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014) Niepełnosprawność intelektualna w dyskursie naukowym i w społecznej percepcji , "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", 3(XIV), ss: 3-23, ISSN: 1642-1981, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014) Jak wyceniane są osiągnięcia sportowe osób niepełnosprawnych? Analiza zjawiska z perspektywy socjologicznej , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 3, ss: 301-314, ISSN: 0035-9629, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014) Analiza relacji mieszkańców z personelem domu pomocy społecznej w ujęciu pracy na poziomie interakcji , "Humanizacja Pracy", 3(277), ss: 233-248, ISSN: 1643-7446, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014) Analiza komunikowania się personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi domu pomocy społecznej, "Studia Socjologiczne", 1(212), ss: 133-154, ISSN: 0039-3371, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014) Analiza psychospołecznych funkcji sportu osób niepełnosprawnych , "Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo", 2(24), ss: 61-76, ISSN: 1734-5537, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) Ciało, przestrzeń i czas jako sfery kontroli versus autonomii podopiecznych - analiza relacji interpersonalnych personelu z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami domu pomocy społecznej, "Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy", 10, ss: 145-161, ISSN: 2080-9476, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) Problematyka ładu społecznego na gruncie paradygmatu interpretatywnego i normatywnego – analiza porównawcza., "Szkice Humanistyczne", Tom XIII, Nr 2-3 (vol. 32), ss: 47-72, ISSN: 1642-6363, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) Między kontrolą a autonomią – instytucjonalne uwarunkowania życia niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej. , "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania", nr IV/2013(9), ss: 47-64, ISSN: 2084-7734, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie w systemie pomocy państwa. Aspekty prawno-organizacyjne., "Polityka Społeczna", 1/2013, ss: 10-15, ISSN: 0137-4729, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 1/41, ss: 185-202, ISSN: 1231-0298, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) Jak zostać profesjonalnym pracownikiem DPS dla osób upośledzonych umysłowo?, "Praca Socjalna", 5/2013, ss: 76-91, ISSN: 0860-3480, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2013) CAQDAS – oprogramowanie do komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych. Historia, ewolucja i przyszłość, "Przegląd Socjologiczny", LXII/1, ss: 153-166, ISSN: 0033-2356, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2012) Kształtowanie się zawodowych służb socjalnych w Polsce Polska droga do powstania profesjonalnej kadry opiekuńczej – w świetle uregulowań prawa i uwarunkowań społeczno-politycznych, "Wspólne tematy", 11/12, ss: 17-28, ISSN: 1506-3690, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej., "Przegląd Socjologii Jakościowej", VIII(1), ss: 126-165, ISSN: 1733-80-69, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Rozdziały w monografiach:

Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2021) Exploring CAQDAS - How to Support a Novice User of Computer Aided Qualitative Data Analysis Software [w:] Costa A.P., Reis L.P., Moreira A., Longo L., Bryda G. (red.) Computer Supported Qualitative Research. WCQR 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1345. Springer, Cham.

Niedbalski Jakub (2021) Internet w służbie rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.) Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością. Wyd. UŁ.

Niedbalski Jakub (2021) Stawanie się sportowcem przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną – zarys problematyki z perspektywy socjologii interakcji [w:] Zbigniew Dziubiński i Zuzann Mazur (red.) Kultura fizyczna w perspektywie interakcyjnej. AWF w Warszawie, SALOS RP, ss. 117-127 (ISBN 978-83-956969-2-3)

Niedbalski Jakub (2021) Wychowawcza rola aktywności fizycznej – analiza procesu socjalizacji osób z niepełnosprawnością w sporcie i przez sport [w:] Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.) Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje. Wyd. UŁ.

Niedbalski Jakub (2020) Instytucjonalne uwarunkowania sportu osób z niepełnosprawnością [w:] Zbigniew Dziubiński (red.) Kultura fizyczna a instytucjonalizacja. AWF w Warszawie, SALOS RP.

Niedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2020) Use of Selected CAQDA Software Examples in a Research Project Based on the Grounded Theory Methodology. In: Costa A., Reis L., Moreira A. (eds) Computer Supported Qualitative Research. WCQR 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1068. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31787-4_4

Niedbalski Jakub (2019) Od rehabilitacji do sportu wyczynowego - budowanie eotsu w sporcie osób z niepełnosprawnością [w:] Zbigniew Dziubiński, Natalia Organista (red.) Kutura fizyczna a etos. AWF w Warszawie, SALOS RP.

Niedbalski Jakub (2018) Elitarność versus marginalizacja sportu osób niepełnosprawnych [w:] Zbigniew Dziubiński (red.), Kultura fizyczna a prestiż, AWF w Warszawie, SALOS RP.

Niedbalski Jakub (2017) Proces konstruowania ładu interakcji pomiędzy pełno i niepełnosprawnymi sportowcami – analiza zjawiska z perspektywy teorii symbolicznego interakcjonizmu, [w:] Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), Społeczne konstruowanie niepełnosprawności – poza wykluczeniem i marginalizacją osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź

Niedbalski Jakub, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (2017) Wstęp [w:] Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), Społeczne konstruowanie niepełnosprawności – poza wykluczeniem i marginalizacją osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź

Jakub Niedbalski Jakub (2017) Niepełnosprawność, [w:] Honorata Jakubowska,Przemysław Nosal (red.), Socjologia Sportu, PWN, ss: 115-126.

Niedbalski Jakub (2017) Location of sport in experiences of a person with disabilities - narration-biographic approach in the research on the social rehabilitation process, [w:] Jerzy Kosiewicz,Eligiusz Małolepszy,Teresa Drozdek-Małolepsza (red.), Social Science of Sport: Achievements and Percpective, AWF, Częstochowa, ss: 79-92.

Niedbalski Jakub (2017) Udziału osób niepełnosprawnych w biegach ulicznych jako nowa forma spędzania czasu wolnego posiadająca wpływ na proces integracji społecznej, [w:] Jakub Ryszard Stempień (red.), Moda na bieganie, UMed w Łodzi, ss: 97-111.

Niedbalski Jakub (2017) Aktywność sportowa jako źródło przemian w życiu niepełnosprawnych, [w:] Zbigniew Dziubiński,Krzysztof Jankowski (red.), Kultura fizyczna a osobowość, AWF w Warszawie, SALOS RP, ss: 103-112.

Niedbalski Jakub (2017) Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością w świetle wybranych uwarunkowań strukturalnych, [w:] Jerzy Kosiewicz,Anna Bochenek (red.), Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki, AWF w Warszawie, ss: 147-160.

Niedbalski Jakub (2016) Znaczenie rodziny i najbliższego otoczenia w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych przez sport [w:] Zbigniew Dziubiński (red.), Kultura fizyczna a struktura społeczna, AWF Warszawa, SALOS RP

Niedbalski Jakub (2016) Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością w świetle wybranych uwarunkowań strukturalnych [w:] Jerzy Kosiewicz, Anna Bochenek (red.) „Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki”, AWF w Warszawie

Niedbalski Jakub (2016) Udziału osób niepełnosprawnych w biegach ulicznych jako nowa forma spędzania czasu wolnego posiadająca wpływ na proces integracji społecznej [w:] Jakub Stempień (red.) Polska moda na bieganie, UMed, Łódź

Niedbalski Jakub (2016) Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie ich psychospołecznej emancypacji – analiza zjawiska z perspektywy przedstawicieli badanego środowiska [w:] Ewelina Silecka-Marek, Hanna Karaszewska (red.) Człowiek w sytuacji trudnej w badaniach jakościowych – różne wymiary badań jednostek żyjących w odmiennych światach społecznych, UAM, Poznań

Niedbalski Jakub (w druku) Zjawisko marginalizowania sportu osób niepełnosprawnych w wymiarze ekonomicznym, medialnym i społecznym [w:] Joanna Hańderek (red.) Kultura wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno-społeczne, UJ, Kraków

Zakrzewska-Manterys Elżbieta i Jakub Niedbalski (2016) Wprowadzenie [w:] Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (red.) Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Niedbalski Jakub (2016) Niepełnosprawny jako sportowiec [w:] Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (red.) Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Zakrzewska-Manterys Elżbieta i Jakub Niedbalski (2016) Wprowadzenie [w:] Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (red.) Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Niedbalski Jakub (2016) Sport jako forma spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] Justyna Charaśna-Blachucik, Mariusz Migała (red.), Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność. Podstawy-Badania-Wieloaspektowość, Politechnik Opolska, Opole, s. 161-172.

Niedbalski Jakub (2016) Usytuowanie sportu w doświadczeniach osoby niepełnosprawnej – podejście narracyjno-biograficzne w badaniach procesu rehabilitacji społecznej [w:] J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016

Niedbalski Jakub (2015) Sport jako narzędzie w procesie poprawy poczucia jakości życia osoby niepełnosprawnej fizycznie [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki, D Żuchowska-Skiba, Polscy Niepełnosprawni - pomiędzy deklaracjami a realiami, AGH, Kraków

Niedbalski Jakub (2015) Wartość sportu w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych [w:] Maria Zowisło, Jerzy Kosiewicz (red.) Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Kraków, AWF w Krakowie, s. 515-521.

Niedbalski Jakub (2015) Polityka dominacji i asymetria władzy w sporcie osób niepełnosprawnych. [w:] Zbigniew Dziubiński, Krzysztof Jankowski (red.) Kultura fizyczna a polityka. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, s. 95-106.

Niedbalski Jakub (2015) „Ci wspaniali ludzie zmagają się z losem” – niepełnosprawni sportowcy w krzywym zwierciadle życia społecznego, [w:] Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka (red.) Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo UŁ, ss. 201-218.

Niedbalski Jakub (2014) "Psychospołeczna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością fizyczną uprawiających sport - perspektywa socjologii interakcji [w:] Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek (red.) Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. Lublin: KUL, ss. 271-280.

Niedbalski Jakub (2014) "Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych – zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej", [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 93-114.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak (2014) "Główne funkcje programu NVivo a procedury metodologii teorii ugruntowanej, czyli jak realizować badanie oparte na MTU, korzystając z oprogramowania CAQDA?", [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 77-92.

Niedbalski Jakub (2014) "Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych", [w:] Jakub Niedbalski (red.) Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo UŁ, ss. 7-12.

Niedbalski Jakub (2014), „Ci wspaniali ludzie zmagają się z losem” – niepełnosprawni sportowcy w krzywym zwierciadle życia społecznego, [w:] Jolanta Grotowska - Leder,, Ewa Rokicka (red.), Przemiany społeczne w Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , ss: 201-218, l. stron monografii ogółem: 260, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-481-5; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej – przykład zastosowania nvivo oraz atlas.ti, [w:] Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (red.), Społeczeństwo, edukacja, gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 169-188, l. stron monografii ogółem: 223, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-389-4; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2014), Sport źródłem przemian w życiu człowieka z dysfunkcjami fizycznymi. Analiza zjawiska z perspektywy procesu stawania się osobą niepełnosprawną , [w:] Zbigniew Dziubiński,, Piotr Rymarczyk (red.), Kultura fizyczna a zmiana społeczna, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa RP, ss: 137-144, l. stron monografii ogółem: 443, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-937888-2-8; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak-Niedbalska, (2014), Opis przypadku firmy A, [w:] Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska (red.), Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , ss: 19-46, l. stron monografii ogółem: 201, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-206-4; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub, Izabela Ślęzak-Niedbalska, (2014), Podstawowe założenia polityki personalnej badanych organizacji, [w:] Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska (red.), Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , ss: 101-114, l. stron monografii ogółem: 201, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7969-206-4; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2011), (Nie-) zdrowa miłość - tożsamość seksualna osób niepełnosprawnych umysłowo w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej, [w:] Eliza Litak, Reanta Furman, Hubert Bożek (red.), Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej. , Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss: 113-124, l. stron monografii ogółem: 370, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-233-3129-2; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2010), Budowanie porozumienia w społecznej przestrzeni domu pomocy. Analiza procesu komunikowania się upośledzonych umysłowo podopiecznych z opiekunami, [w:] Barbara Płonka-Syroka, Kaja Marchel (red.), Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Oficyna Wydawnicza Arboretum, ss: 283-298, l. stron monografii ogółem: 364, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-60011-81-2; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2010), Krótki epizod przynależność – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] Krzysztof Konecki i Anna Kacperczyk (red.), Procesy Tożsamościowe. Symboliczno - interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 435-463, l. stron monografii ogółem: 363, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7525-414-3; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2010), Konstruowanie ładu interakcji w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – charakterystyka procesu komunikowania się, [w:] Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych , Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, ss: 185-204, l. stron monografii ogółem: 353, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-62355-18-1; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2009) „Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie badań socjologicznych. Rozważania nad zastosowaniem metod jakościowych.” [w:] Metody, techniki i praktyka badań społecznych, Red. Aneta Bąk, Łukasz Kubisz-Muła, Bielsko-Biała: ATH w Bielsku-Białej, s. 199-216.

Niedbalski Jakub (2008) „Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w sieci.” [w:] (red. ) Marek Sokołowski Oblicza Internetu Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne aspekty Internetu. Elbląg, s. 200-208.

Niedbalski Jakub (2008) “A Study on Mental Impairment with the Application of the Grounded Theory Methodology”. Proceedings of the 7th International Conference on Social Science Methodology, University of Naples, Federico II

Niedbalski Jakub (2007) „Kultura organizacyjna w domach pomocy społecznej – podobieństwa i różnice” [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości. Red. Mariusz Gołębiowski. Łódź: Wydawnictwo „Piktor”, s. 332-349.

Niedbalski Jakub (2007) "Destrukcja tożsamości zawodowej. Przykład osób zatrudnionych w domu pomocy społecznej " [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Red. J. Leoński, U. Kozłowska. Szczecin: Economicus. Rozdział w monografii, s.176-195.

Niedbalski Jakub (2007) „Samotni, niekochani, odrzuceni – egzystencjalne konsekwencje społecznej marginalizacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie” [w:] Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Partycki. Lublin: KUL. Artykuł w pracy zbiorowej, s. 290-294.

Niedbalski Jakub (2006) "Etyczne aspekty pracy socjalnej" [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo. Lublin, Wydawnictwo KUL. Artykuł w pracy zbiorowej, s. 110-115.

Recenzje:

Niedbalski Jakub (2016) Przemiany postaw społeczeństwa polskiego wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Recenzja książki Antoniny Ostrowskiej, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 319, Kultura i Społeczeństwo.

Niedbalski Jakub (2014) Dariusz Kubinowski (2013) Idiomatyczność – synergia – emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, "PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ", X/1, ss: 206-209, ISSN: 1733-8069, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2012) OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych , "Przegląd Socjologii Jakościowej", VIII(1), ss: 220-228, ISSN: 1733-80-69, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2011) Recenzja książki: Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa , "Przegląd Socjologii Jakościowej", VII(3), ss: 127-134, ISSN: 1733-80-69, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.

Niedbalski Jakub (2008) Izabela Slezak and Jakub Niedbalski, Book Review: Dirty Work. The Social Construction of Taint. QSR IV(1), s.223-228

Hasła:

Niedbalski Jakub (2012), Wywiad swobodny, Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 335-338, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Wywiad narracyjny , Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 330-332, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Praca, Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 223-227, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Metoda biograficzna, Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 170-173, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Kontekst, Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 145-148, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Indukcja analityczna, Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 107-110, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Destrukcja tożsamości zawodowej , Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 56-59, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Niedbalski Jakub (2012), Akt komunikacji, Hasło w Słowniku Socjologii Jakościowej, (red.) Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński. Wydawnictwo Difin, ss: 13-16, ISBN: 978-83-7641-486-7; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania.