działalność organizacyjna

I. Sprawowane funkcje i przynależność organizacyjna

od 2006 - redaktor prowadzący czasopisma naukowego "Przegląd Socjologii Jakościowej"
od 2006 - członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu
od 2013 - członek Rady Konsultacyjnej Instytutu Socjologii UŁ
2014 - 2015 - członek Komisji Rewizyjnej PTS Odział w Łodzi
2015 - 2021 przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTS Odział w Łodzi
od 2016 - redaktor serii tematycznej "Aktywni Niepełnosprawni" (Wydawnictwo UŁ)
od 2016 - koordynator Konsorcjum Naukowego Komputerowej Analizy Danych Jakościowych (KADJ)
od 2016 - członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcji Socjologii Sportu
2016 - ekspert w ramach wykładów poświęconych grantom i projektom organizowanych przez Biuro Nauki UŁ
2016 - 2020 - członek Wydziałowej Komisji ds. opiniowania urlopów, stypendiów i projektów (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)
2018 - 2020 - członek Kapituły Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej (edycja II, III, IV)
od 2018 - członek Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
2018 - 2024 - przewodniczący Sekcji Socjologii Niepełnosprawności działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym
od 2019 - członek Komisji UŁ ds. stopniu naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne
2020-2022 - członek Rady Programowej XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
od 2021 - członek Komisji Rewizyjnej PTS Odział w Łodzi
2024 - członek kapituły w Konkursie „Logos Olimpijski” organizowanym przez Polską Akademię Olimpijską

II. Działalność organizatorska

2006-2007 - prowadzenie w roli sekretarza Podyplomowych Studiów "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw" w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny "Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych" 2005-2007 (SPORZL 2.3a).
2012-2013 - współuczestnictwo w pracach przy organizacji i tworzeniu kierunku studiów Analityka Społeczna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)
2014 - 2015 - opieka nad studentami I roku kierunku Analityki społecznej
2015 - uczestnictwo w zespole przygotowującym raport samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Praca socjalna (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ)
2015 - koordynowanie projektu doktorantów IS pt. "Emocje w polityce" (opieka naukowa: prof. K. Konecki)
2016 - współudział w utworzeniu i koordynowaniu prac Konsorcjum Naukowego Komputerowej Analizy Danych Jakościowych (KADJ)
2016 - współudział w powołaniu Sekcji Socjologii Sportu działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym
2018 – wystąpienie w roli inicjatora i współzałożyciela Sekcji Socjologii Niepełnosprawności działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym
2020 - wystąpienie w roli inicjatora i współorganizatora konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu niepełnosprawności organizowany przez Sekcję Socjologii Niepełnosprawności PTS.

III. Współpraca z otoczeniem

2009-2010 - współpraca z Urzędem Miasta Sieradza w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych
od 2016 - współpraca z Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP w zakresie badawczo-naukowym dotyczącym kultury fizycznej i sportu
od 2018 - współpraca z Pracownią Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (CAQDAS TM Lab) w zakresie realizacji inicjatyw publikacyjnych oraz warsztatów i szkoleń dotyczących analizy danych z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej
od 2018 - współpraca z Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w roli eksperta programu stypendiów pomostowych
od 2018 - współpraca z Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego w zakresie organizacji warsztatów, szkoleń i seminariów dotyczących metod badań jakościowych
od 2019 - współpraca z Polskim Towarzystwem Zespołu Aspergera w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw projektowych i publikacyjnych dotyczących studiów nad niepełnosprawnością
od 2020 - współpraca z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych (organizacją pożytku publicznego) w obszarze działań publikacyjnych i wdrożeniowych z zakresu studiów nad niepełnosprawnością i polityką dostępności

IV. Promotorstwo i działalność recenzencka

Promotor i opiekun naukowy w przewodach doktorskich (1), a także promotor pomocniczy (1); recenzent, członek i sekretarz komisji habilitacyjnych (3); recenzent prac doktorskich (8) oraz promotor, recenzent, członek komisji licznych prac magisterskich i licencjackich.
Członek komisji awansowych na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim.

Recenzent w czasopismach:
Disability and Rehabilitation, Journal of Intellectual Disabilities, The Qualitative Report, BMC Public Health, International Journal of Cultural Policy, Scandinavian Journal of Disability Research, BMC Women's Health, Frontiers in Psychology, Polish Sociological Review, Forum: Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Qualitative Sociology Review, New Trends in Qualitative Research (NTQR), Przegląd Socjologii Jakościowej, Studia Humanistyczne AGH, Societas/Communitas, Physical Culture and Sport. Studies and Research, Physical Culture and Sport, Studies and Research, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, Medycyna Ogólna i Nauka o Zdrowiu, Studia Medioznawcze, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, Society Register, Parezja, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Konteksty Społeczne.

Recenzent wydawniczy:
Palgrave Macmillan, Sage, Elsevier, Springer, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydawnictwa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.